Santu Paulu
http://pizzica.altervista.org/
Attenzione: Mancano le strofe successive alla terza. 
Se qualcuno di voi può spedirmele per completare il lavoro lo faccia senza esitazione. 
L'indirizzo è info_thepage@yahoo.it
Intro: Sol Re Re Sol
    Sol Re Re Sol
       Re     Sol
E Santu Paulu meu de le tarante
       Re     Sol
E Santu Paulu meu de le tarante
       Re
pizzichi le caruse
       Sol
pizzichi le caruse
       Re         Sol
pizzichi le caruse a ’mmenzu ll’anche
     Re
a ’mmenzu ll’anche
     Sol
a ’mmenzu ll’anche
       Re         Sol
pizzichi le caruse a ’mmenzu ll’anche
E Santu Paulu meu de li scurzuni
E Santu Paulu meu de li scurzuni
pizzichi li carusi
pizzichi li carusi 
pizzichi li carusi alli cuiuni
alli cuiuni
alli cuiuni
pizzichi li carusi alli cuiuni
Santu Paulu meu de Galatina
Santu Paulu meu de Galatina
Fammela 'ccuntenta'
Fammela 'ccuntenta'
Fammela 'ccuntenta' sta' signurina
sta' signurina
sta' signurina
Fammela 'ccuntenta' sta' signurina
By Giordy from Volcei
info_thepage@yahoo.it
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ti mando il testo di Santu Paulo nella versione degli Arakne Mediterranea
In realta' non esiste una canzone "Santu Paulu" ma varie strofe della tradizione popolare che si possono alternare
sulla stessa base musicale.
Ti mando anche una serie di queste strofe sia d'amore che di "taranta".
Piccoli brani cantati li trovi sul sito dell'associalzione El Filò
Grazie per gli accordi delle canzoni salentine che stavo proprio cercando
Gianfranco - gprete@email.it
Santu Paulu
E Santu Paulo meu dele tarante famme na grazia a mie a tutte quante
E Santu Paulo meu de Galatina fammela cuntenta’ sta signurina
E te pregu Santu Paulu falla guarire 
E te pregu Santu Paulu falla guarire 
E ca l’have pizzicata e ca l’ave pizzicata 
E ca l’have pizzicata la tarantella 
La tarantella la tatrantella 
E ca l’have pizzicata la tarantella
E cu te pizzicau la tarantella 
Sutta lu giru giru dela gunnella 
E se vidi ca se cotula lu pete 
Quiggiu e’ lu segnu ca vole ballare
E lassatila ballare ca e’ tarantatas
Ca porta la taranta sutta lu pete
E balla bella mia ca sa ballare 
Ca lu tu ballo sai move lu pete
E santu Paulu mio de le tarante
Pizzichi le caruse e le fai sante
Stornelli Pizzica Pizzica
Ballati tutti quanti ballati forte 
Ballati tutti quanti ballati forte 
Ca la taranta è viva na ca la taranta è viva
Ca la taranta è viva e nunn è morta 
E nunn è morta e nunn è morta
Ca la taranta è viva e nunn è morta 
E lu tamburellu meu vinne de Roma
Ca cu rami e senza rami eppuru sona
E lu tamburellu meu vinne de Lecce
Na mo jata ci lu sona e ci lu sente
E lu tamburellu meu è de Nucija
Na mo jata ci lu canta e ci lu pija
E lu tamburellu meu è de cucuzza
Na mo jata ci lu sona e ci lu tuzza
E lu tamburellu meu vinne de Roma
Ca me lu nnusse na napoletana
E me disse cu llu cantu e cu llu sonu
Ca lu pagomu poi quannu ritorna
E ballati ca tiniti le scarpe nove
Ca le mei su vecchie e nu pozzu ballare
 
E ballati cu ve casciane li peti
Ca ballati cu ve casciane li peti
E de sutta la scinucchie zzunpa balla Maria_na
Ca de sutta la scenucchie pari pari 
Ma pari pari e pari pari
Ca de sutta le scenucchie pari pari
E ca già nu voi nè mele nè cerase
E Apri lu petu miu trovi do rose
E passsa lu ientu e cotula lu ramu
Te_nite beddha mia cu nu’ cadimu
E Ca se cadimu nui a n’terra sciamu
E Ca se cadimu nui a n’terra sciamu
Ca de cristallu simu zzunpa balla Maria_na
E Ca de cristallu simu e ni rumpimu
E Ma ni rumpimu ma ni rumpimu
Ca de cristallu simu e ne rumpimu
E addhu fare l’amore cu na piccinna
Ca addhu fare l’amore cu na piccinna
E menatu sullu lettu zzumpa balla Maria_na
Ca menatu sullu lettu chiama mamma
E me chiama mamma ma chiama mamma
Ca menatu sullu lettu chiama mamma
E addhu fare l’amore cu ci capisce
E se c’è la voce mia la riconosce
E_dì ca nu me voi ca nnu su bella
ca dì ca nu me voi ca nnu su bella
E annautra parte ca dicu lu veru dell’anima
E ca annautra parte dì pare una stella
E pare una stella pare una stella
E ca annautra parte dì pare una stella
E se vai a mare vai a mare vegnu
Ca se visciu ca te mini me ne tornu
E sei picculina e teni la bocca pito
Ca beatu ci te dà lu primu bacio
E dammelu a mie ca me l’hai promeso
E se no me fai morire desperato
E se gli dici de si sta bocca canta 
Se.. gli_dici de no sta all’obbedienza
Ca t’addhu dare nu baciu senza focu
E Cu te lu teni pe ricordu mio
Ca comu addhu ffare ca vulia te vasu
E piate la paletta e ba_allu focu
E se te vidie la mamma ca_ha sbaiatu
Ca dise ca e’ stata na spitta de focu
Ulia cu te lu dau lu core meu
Ca nu me’mporta se ieu senza vau
Ulia cu te lu dau lu core meu
Ca mo’ nu tt’ama cchiuj ca se pentiu
Ulia cu te lu dau nu vasu n’canna
Ulia cu te lu dau nu vasu n’canna
Dicu lu veru de l’anima
Dopu vasata cu te vasu n’torna
te vasu n’torna te vasu n’torna
Dopu vasata cu te vasu n’torna
E la mamma della zzita è na bona donna
Ca cent’anni me paria la chiamu mamma
E tutti me lu vantara lu trappitu
Ca tutti me lu vantara lu trappitu
E me lu vantava na dicu lu veru de l’anima
Ca me lu vantava ci nnu nn’erea statu
E nnu nn’erea statu nnu nn’erea statu
Ca me lu vantava ci nnu nn’erea statu
E ca dintru ia sempre n’ omu stisu
Ca de sette parmi mmenzu vantaggiatu
Ca su statu carceratu a santu Vitu
Na corda me tenia a forza legato
Stornelli Taranta
 
Ballati tutti quanti ballati forte 
Ballati tutti quanti ballati forte 
Ca la taranta è viva na ca la taranta è viva
Ca la taranta è viva e nunn è morta 
E nunn è morta e nunn è morta
Ca la taranta è viva e nunn è morta 
E se vidi ca se cotula lu pete 
Quiddhu è lu segnu ca vole ballare
E lassatila ballare ca è tarantata
E lassatila ballare ca è tarantata
E Ca porta la taranta na saietta comu balla
E ca porta la taranta sutta lu pede
sutta lu pede sutta lu pede
E ca porta la taranta sutta lu pede
E lassatila passare ca è taranta
Ca quannu camina è tutta scombenata
E lu santu Paulu meu de le tarante
Ca pizzichi le caruse tutte quante
E lu santu Paulu meu de le tarante
Ca pizzichi le caruse a mmienzu ll’anche
E lu santu Paulu meu de li scursuni
Ca pizzichi li carusi ai pantaluni
E lu santu Paulu meu de li scursuni
Ca pizzichi li carusi alli cuiuni
E santu Paulu meu de Galatina
Fammela ccuntintà sta signurina
E santu Paulu meu de Galatina
Famme la grazia a mmie ca su la prima
E santu Paulu meu de Galatina
Falli na grazia a sta signurina
E santu Paulu meu de le tarante
Famme na grazia a mmie a tutte quante